www.shirok-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Неділя, 29 березня 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій

Регламент районної ради
Версія для друку Написати листа
Додаток

до рішеня районної ради
від 16 травня 2012 року
№166 -22/УІ

РЕГЛАМЕНТ
Широківської районної ради
VІ скликання
(нова редакція)

Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Порядок діяльності Широківської районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами України і цим Регламентом.

Стаття 2. Регламент Широківської районої ради VІ скликання (далі – Регламент) встановлює порядок підготовки, скликання і проведення сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради, формування органів ради, визначає порядок здійснення контрольних функцій, інших видів діяльності ради відповідно до її повноважень, встановлених Конституцією України та законами України.

Стаття 3. У випадках прийняття законодавчих актів, унаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни й доповнення до Регламенту.

У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України діють норми законодавства України незалежно від внесених змін до Регламенту.

Стаття 4. Пленарні засідання районної ради, її президії, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними, за винятками, передбаченими цим Регламентом.

Стаття 5. Гласність роботи районної ради забезпечується через засоби масової інформації та на офіційному сайті районної ради.

Розділ ІІ. Сесії районної ради

Стаття 6. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії райради складаються з пленарних засідань та засідань постійних комісій. За дорученням ради постійні комісії ради можуть проводити свої засідання у перервах пленарного засідання ради.

Стаття 7. Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу районної ради.

Для визначення її правомочності беруться дані про реєстрацію депутатів, яка проводиться перед початком пленарного засідання.
Стаття 8. Пленарні засідання районної ради проводяться в сесійних залах (смт Широке, вул. Леніна, 107, третій поверх). При необхідності можуть проводитися виїзні засідання ради.

Стаття 9. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради або за запрошенням голови ради можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та інші особи.

Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням головуючого може бути надане право виступу на засіданні ради.

Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою. У разі порушення порядку вони за рішенням головуючого можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

Без запрошення мають право бути присутніми особи, яким це право надане чинним законодавством України.

Стаття 10. Порядок розміщення в залі засідань депутатів ради та інших присутніх осіб визначається виконавчим апаратом ради за погодженням з депутатськими фракціями та групами. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Стаття 11. У разі необхідності та у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів від зареєстрованих депутатів ради на пленарному засіданні депутатів ради, можуть проводитися її закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, прокурор району, а також визначені радою особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

Стаття 12. Сесії ради (окрім першої) скликаються головою ради у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу, місця проведення та рекомендованих питань для розгляду на сесії.

Сесія закривається після обговорення та прийняття рішень з усіх питань, внесених на розгляд ради.

Стаття 13. Сесія ради повинна бути скликана за пропозицією не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

Стаття 14. Виконавчий апарат ради забезпечує отримання членами президії та головами постійних комісій проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення сесії, не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії.

На прохання депутата ради (за наявності технічної можливості) документи направляються йому електронною поштою.

Розділ ІІІ. Порядок денний сесії

Стаття 15. Пропозиції до проекту порядку денного вносяться головою районної ради, головою районної державної адміністрації, постійними комісіями, депутатськими фракціями і групами, депутатами, як правило, не пізніше, ніж за 25 робочих днів до відкриття сесії, в окремих випадках – не пізніше, ніж за п’ять днів.
Подані пропозиції узагальнюються виконавчим апаратом районної ради та за 21 день до сесії (в окремих випадках – за три дні) надаються голові районної ради.

Проекти рішень, внесені до порядку денного, оприлюднюються на офіційному сайті районної ради не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду.

Стаття 16. У разі необхідності пропозиції до порядку денного сесії районної ради можуть бути внесені й після закінчення терміну подання пропозицій, визначеного цим Регламентом.

Такі пропозиції можуть бути внесені тільки за згодою голови районної ради.

Стаття 17. Питання затвердженого порядку денного сесії райради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж передбачено проектом, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням районної ради.

Стаття18. Послідовность розгляду питань порядку денного, що виноситься на сесію приймаються більшістю голосів депутатів, що присутні на сесії.

Стаття 19. Рішення про зміну, вилучення питань чи відкладення їх розгляду із затвердженого порядку денного приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

Розділ ІV. Засідання районної ради

Стаття 20. Засідання райради (крім першого) відкриває, веде і закриває голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради або особи, визначені законодавством України.

Стаття 21. Якщо відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв'язку з відсутністю, за даними реєстрації, необхідної кількості депутатів ради, головуючий може оголосити перерву на певний термін або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов'язковим дотриманням вимог цього Регламенту.

Стаття 22. Головуючий на пленарному засіданні ради:
відкриває, веде засідання, оголошує перерви, закриває засідання райради;
вносить на обговорення запропоновані проекти рішень, оголошує повну назву та ініціаторів їх внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
організовує розгляд питань;
оголошує списки осіб, які записалися до виступу;
надає слово для доповіді (співдоповіді), виступів, оголошує наступного оратора;
забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
ставить питання на голосування, оголошує його результати;
забезпечує дотримання Регламенту райради всіма присутніми на засіданні;
робить офіційні та інші повідомлення;
забезпечує порядок в залі засідання ради;
здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

Стаття 23. Для організації пленарного засідання головуючий має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

Стаття 24. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного сесії ради оголошується головуючим на пленарному засіданні ради. Головуючий на пленарному засіданні ради, за рішенням ради, може об'єднати обговорення кількох, пов'язаних між собою, питань порядку денного. Якщо з цього приводу не виникають заперечення депутатів ради, процедурне рішення про це приймається радою.

Стаття 25. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право на запитання доповідачеві (співдоповідачеві), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

Стаття 26. Час, який надається для доповіді, не може бути менше 10 хвилин, але не більше 20 хвилин; співдоповіді – до 10 хвилин і заключного слова – до 5 хвилин. Особам, що виступають в обговоренні, надається час тривалістю до 7 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, виступів з питань „різне” – до 3 хвилин; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця – 2 хвилини.

За необхідності головуючий на пленарному засіданні ради може на прохання окремого промовця продовжити йому час для виступу.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, і головуючий на пленарному засіданні ради вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

У разі необхідності рада може визначити час для обговорення окремих питань порядку денного.

Стаття 27. На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово депутатам ради з дотриманням черговості, встановленої для промовців, та із забезпеченням виступів від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість осіб, що виступатимуть.

Стаття 28. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються стисло й чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не задаються.

Стаття 29. Депутат ради в будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ.

Стаття 30. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про припинення обговорення.

Стаття 31. Тексти виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на їх прохання повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються секретареві в ході пленарного засідання ради.


Розділ V. Прийняття рішень

Стаття 32. Рішення ради приймаються більшістю депутатів присутніх на засіданні районної ради, крім випадків, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” і цим Регламентом.

Рішення з процедурних питань приймаються простою більшістю голосів депутатів райради, присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 33. Рішення районної ради приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення.

Рішення райради можуть прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

У період між сесіями голова ради згідно з дорученням ради, шляхом видання розпоряджень, вирішує питання, що належать до компетенції сесії ради, згідно з чинним законодавством.

Розпорядження голови ради, прийняті з питань, доручених йому радою, підлягають затвердженню на черговій сесії ради.

Рішення районної ради та розпорядження голови районної ради підлягають оприлюдненню на офіційному сайті районної ради невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

Стаття 34. Рішення районної ради приймаються відкритим або таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Стаття 35. Для проведення таємного голосування шляхом подачі бюлетенів і встановлення його результатів районної рада відкритим голосуванням обирає лічильну комісію з урахуванням принципу пропорційного представництва та чисельності депутатських фракцій та груп.

Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, розглядає звернення депутатів, пов'язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті на посади, що обираються, призначаються та затверджуються шляхом таємного голосування.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 36. Лічильна комісія на своєму засіданні встановлює форму бюлетеня та визначає їх кількість. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії.

У бюлетені повинні бути зазначені пропозиції з питання, щодо якого проводиться голосування. Праворуч, напроти кожної пропозиції, розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис:
„Не підтримую жодної пропозиції”. Праворуч, напроти цього запису, розміщується порожній квадрат.

При виборах (призначенні, затвердженні) посадових осіб до бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч, напроти прізвища кожного кандидата, розміщується порожній квадрат. У кінці переліку прізвищ кандидатів міститься запис: „Не підтримую жодного кандидата”. Праворуч, напроти цього запису, розміщується порожній квадрат.

Стаття 37. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією та оголошуються її головою.

Стаття 38. Кожному зареєстрованому депутатові районної ради за пред'явленням посвідчення членами лічильної комісії видається один бюле¬тень для голосування з порушеного питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи.

Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом таємно в окремій кімнаті.

У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті напроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку „плюс” (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. Якщо він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка у квадраті напроти слів: „Не підтримую жодної пропозиції” або „Не підтримую жодного кандидата”.

Стаття 39. Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.

Стаття 40. Недійсними вважаються бюлетені:
невстановленого зразка;
у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;
у яких зроблено позначки у квадратах напроти більш як однієї пропозиції; прізвищ більш як одного кандидата;
у яких зроблено позначки у квадратах напроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: „Не підтримую жодної пропозиції”;
у яких зроблено позначки у квадратах напроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: „Не підтримую жодного кандидата”.

Стаття 41. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії і доводиться до відома ради.

Стаття 42. Рішення районної ради приймаються, як правило, шляхом відкритого голосування.

Проведення голосування іншим способом проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою більшістю присутніх на засіданні депутатів, а також у випадках, передбачених законодавством.

Розділ VI. Порядок голосування пропозицій

Стаття 43. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з обговореного питання.

Стаття 44. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

Стаття 45. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення.
Стаття 46. На голосування ставляться всі пропозиції й поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

Стаття 47. Головуючий на засіданні може відмовити ініціаторові пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він нечітко сформульований або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений районною радою текст.

Стаття 48. Якщо дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна іншу, рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

Стаття 49. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

Стаття 50. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати.

Розділ VII. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

Стаття 51. На засіданнях районної ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на засіданні.

Стаття 52. Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий може припинити його виступ.

Стаття 53. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після попе¬редження позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

Стаття 54. Під час засідання районної ради депутати не повинні заважати ораторам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов'язано із застосовуванням до нього заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

Стаття 55. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.


Розділ VIIІ. Протокол

Стаття 56. Засідання районної ради протоколюються. Ведення протоколу засідань райради здійснює секретар сесії, який обирається на пленарному засіданні районної ради з числа депутатів.

Протоколи засідань райради підписує головуючий. У протоколі засідання районної ради зазначаються:
дата його проведення;
кількість депутатів, присутніх на засіданні;
категорія і кількість запрошених на сесію;
питання порядку денного, внесені на розгляд;
прізвища головуючого і осіб, що виступатимуть;
усі внесені на голосування питання;
повні результати голосування і прийняті рішення.

Якщо сесія райради триває кілька днів, протоколи засідань складаються кожного дня окремо.

Розділ ІX. Голова районної ради. Заступник голови районної ради

Стаття 57. Голова районної ради обирається на сесії з числа її депутатів на строк повноваження ради таємним голосуванням.

Голова ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

Стаття 58. Кількість кандидатур, що висуваються на посаду голови не обмежується.

Стаття 59. Після висування кандидати на посаду голови мають право виступити на пленарному засіданні в порядку внесення їх кандидатур з доповідями щодо програм своєї майбутньої діяльності.

Стаття 60. Кожен кандидат на посаду голови в будь-який час може заявити про самовідвід. Для цього головуючий на пленарному засіданні надає йому слово позачергово.

Стаття 61. Якщо на посаду голови районної ради балотувалось більше двох кандидатів і жоден з них не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

Якщо в результаті голосування жоден із кандидатів не отримав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуванням кандидатів.

Стаття 62. При повторних виборах голови ради можуть висуватися кандидатури депутатів, які балотувались на попередніх виборах.

Стаття 63. Рішення про обрання голови районної ради підписує обраний голова.

Стаття 64. Голова районної ради представляє раді кандидатури на посаду заступника голови ради.

Стаття 65. Обрання заступника голови ради проводиться таємним голосуванням. Проведення голосування по виборах заступника голови ради проводиться в порядку обрання голови ради.

Стаття 66. Рішення про обрання заступника голови районної ради підписує голова ради.


Розділ X. Депутат районної ради

Стаття 67. Порядок діяльності депутатів районної ради визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами України і цим Регламентом.

Депутат зобов'язаний дотримуватися Регламенту районної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів.

Стаття 68. Діяльність депутата в раді вміщує:
участь у пленарних засіданнях ради;
участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради та робочих чи підготовчих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом дорадчого голосу;
участь у засіданнях президії ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є членом президії ради;
виконання доручень ради та її органів;
роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;
роботу з населенням району.

Діяльність депутата ради, зазначена в пунктах 2–6 цієї статті, здійснюється у період між сесіями ради, за винятком випадків виконання термінових доручень ради або її президії.

Стаття 69. Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь в його роботі з правом дорадчого голосу.

Стаття 70. Депутат районної ради має право:
обирати і бути обраним до органів районної ради;
пропонувати питання для розгляду районною радою та її органами;
вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання районної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються районної радою або її органами, поправки до них;
висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних районною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні районної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних районній раді, а також: з питань, що входять до компетенції районної ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території району;
виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
оголошувати на засіданнях районної ради та її органів у встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;
офіційно представляти виборців і спільні інтереси територіальних громад району в раді та її органах, в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади з питань, що належать до відання місцевого самоврядування;
брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях інших рад, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення.

Стаття 71. Участь у засіданнях районної ради та її органів, виконання доручень районної ради та її керівництва є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

Стаття 72. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданні районної ради та тих її органів, до яких його обрано.

Стаття 73. Відсутність депутата на засіданнях районної ради і тих її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Стаття 74. Депутат районної ради з обговорюваного на сесії питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання райради чи її органу, в якому він бере участь.

Стаття 75. Депутат, який не може взяти участь у засіданні райради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову районної ради через виконавчий апарат райради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії.

Стаття 76. Депутат районної ради може мати не більше п’яти помічників-консультантів на громадських засадах.

Положення про помічника-консультанта депутата районної ради затверджується радою.

Розділ XI. Депутатські фракції, групи

Стаття 77. Депутати районної ради можуть добровільно об'єднуватися у депутатські фракції, групи.

Стаття 78. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою політичної партії.

Стаття 79. Депутатські групи формуються з депутатів ради, які представляють різні політичні партії та блоки, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень. Депутатська група с кладається не менш як з п’яти депутатів ради. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

Стаття 80. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

Стаття 81. Порядок роботи депутатської фракції, групи, умови вступу до них, виходу чи виключення з них визначаються цим Регламентом та самою депутатською фракцією, групою.

Стаття 82. Депутат повідомляє, шляхом подання заяви, керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє голову районної ради про прийняте рішення.

При надходженні до ради письмового повідомлення на ім'я голови ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні ради доводиться до відома депутатів ради.

Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом ради серед депутатів ради. Таким же чином повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 83. Депутат може входити до складу лише однієї зареєстрованої депутатської фракції, групи.

Стаття 84. Депутатська фракція, група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень районної ради за рішенням зборів депутатів райради, які виявили бажання увійти до їх складу.

Стаття 85. Кожна депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання, підписаного депутатами цієї групи додається письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу, партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Стаття 86. Умовою реєстрації фракції є подання на ім’я голови районної ради письмового повідомлення про утворення депутатської фракції, підписаного депутатами цієї фракції із зазначенням її назви, персонального складу, керівників та уповноважених представників фракції.
Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів районної ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

Стаття 87. Про зміни в складі депутатської групи, фракції її повноважний представник письмово повідомляє голову районної ради. Це повідомлення підписує депутат, щодо якого воно подається, або лише повноважний представник депутатської групи, фракції, якщо депутата виключено з групи, фракції.

Стаття 88. У разі, коли склад депутатської групи стає меншим ніж встановлена в Регламенті кількість, вона через 15 днів після отримання повідомлення оголошується головою ради розпущеною. Розпуск (саморозпуск) депутатської фракції та групи не є підставою для перегляду персонального складу органів ради, за винятком президії ради, представництво в якій втрачається до сформування іншої депутатської фракції чи групи.

Стаття 89. Голова ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщеннями, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє здійсненню депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій у раді.

Стаття 90. Кожна депутатська фракція, група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

Стаття 91. Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені районної ради.

Стаття 92. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи, фракції виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

Розділ XII. Постійні комісії районної ради

Стаття 93. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів у складі 7 депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання та здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Утворюються такі постійні комісії районної ради:
постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів;
постійна комісія районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування населення;
постійна комісія районної ради з питань агропромислового комплексу, землекористування та охорони довкілля;
постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді;
постійна комісія районної ради з питань законності та правопорядку, діяльності рад, регламенту;
постійна комісія районної ради з питань охорони здоров’я, та соціального захисту населення.

Кількісний та персональний склад кожної постійної комісії визначається радою.

Стаття 94. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови ради.

Персональний склад постійних комісій формується, як правило, відповідно до пропорційного представництва депутатів у фракціях та групах.

Заступники та секретар постійної комісії обираються постійною комісією за поданням голови комісії.

Депутат районної ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій. Усі члени комісії мають рівні права.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

Стаття 95. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття радою відповідного рішення.

Стаття 96. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою.

Стаття 97. У разі необхідності можуть бути створені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

Стаття 98. Члени постійних комісій районної ради можуть обиратися за списком без обговорення шляхом відкритого голосування.

Стаття 99. Постійні комісії за дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету; вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради; розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань; виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 100. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою на різні посади та готують висновки з цих питань.

Стаття 101. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головуючим на засіданні і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею строк.

Стаття 102. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Засідання постійної комісії скликається головою комісії в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

Стаття 103. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

Стаття 104. Жодна постійна комісія не має права виступати від імені районної ради.

Розділ XІІІ. Тимчасові контрольні та спеціальні комісії районної ради

Стаття 105. Районна рада у разі необхідності може утворювати тимчасові контрольні та спеціальні комісії для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Стаття 106. Питання про утворення тимчасової комісії вноситься окремим пунктом до порядку денного сесії.

Рішення районної ради про утворення тимчасової комісії повинно зазначати:
назву комісії;
завдання комісії;
кількісний та персональний склад комісії;
обраного районною радою голову (співголів) комісії;
термін діяльності комісії – і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу районної ради.

Стаття 107. Тимчасова комісія у визначений районною радою термін подає райраді письмову доповідь про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти документів, які поширюються серед депутатів.

За наслідками обговорення результатів роботи тимчасової комісії в постійних комісіях та на пленарному засіданні районна рада приймає щодо неї остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.

Стаття 108. Повноваження тимчасової комісії припиняються прийняттям районною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі закінчення терміну повноважень ради.

Розділ XІV. Президія районної ради

Стаття 109. Президія районної ради утворюється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” на строк повноважень ради.

Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 110. Порядок організації роботи президії районної ради визначається цим Регламентом та Положенням про президію, що затверджується радою.

Розділ XV. Здійснення радою та її органами контрольних функцій і повноважень

Стаття 111. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень безпосередньо або через створені нею постiйнi комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень, контроль у частині делегованих районній державній адміністрації повноважень та в інших випадках, передбачених законодавством.

Контроль за виконанням рішень ради організовує її голова. Питання про хід виконання рішень ради в разі необхідності включаються до порядку денного сесії ради.

Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на вiдповiдну постійну комiсiю ради. Рiшення одразу пiсля прийняття, але не пiзнiше 3-денного строку п iсля закриття сесії ради, передаються до вiдповiдних постійних комiсiй.

Стаття 112. Районна державна адміністрація підзвітна раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих районною радою, та у виконанні рішень ради з цих питань.

Після заслуховування звіту районної державної адміністрації рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення рада приймає вiдповiдне рішення.

Рада згідно з чинним законодавством може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові районної державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної державної адміністрації висловили не менш як дві третини депутатів від загального складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови районної державної адміністрації.

Розділ XVI. Порядок формування виконавчого апарату районної ради

Стаття 113. Виконавчий апарат ради утворюється відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про службу в органах місцевого самоврядування”. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та іншими законодавчими актами.

Стаття 114. Керуючий справами, завідувачі відділів та секторів, спеціалісти призначаються на посади розпорядженнями голови районної ради відповідно до чинного законодавства.

Розділ XVIІ. Перша сесія районної ради наступного скликання

Стаття 115. Першу сесію новообраної районної ради скликає Широківська районна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до закону.

Стаття 116. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Широківської районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. До обрання тимчасової президії пленарне засідання ради веде голова Широківської районної виборчої комісії.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. Першим на пленарному засіданні ради головує представник партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах.

Стаття 117. На розгляд ради виноситься питання про обрання голови районної ради.

Стаття 118. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог закону та цього Регламенту.

Обраний голова ради має право оголосити перерву в засіданні сесії ради для внесення пропозицій щодо кандидатур для обрання на посаду заступника голови районної ради.

Стаття 119. Протокол та рішення першої сесії, у т.ч. про обрання голови, підписує новообраний голова районної ради.


Розділ XVIІІ. Підготовка і прийняття регуляторних актів районної ради

Стаття 120. Регуляторна діяльність районної ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

Стаття 121. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності районна рада здійснює свої повноваження через постійну комісію з питань законності та правопорядку, діяльності рад, регламенту (надалі відповідальна комісія).

Стаття 122. За поданням відповідальної комісії районна рада затверджує план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, в рамках підготовки та затвердження плану роботи районної ради.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.
Якщо районна рада готує або розглядає проект регуляторного акту, який не внесено до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, відповідальна комісія повинна внести відповідні зміни до плану у термін не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту на розгляд до районної ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування у газеті районної ради «Вісник» не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

Стаття 123. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду районною радою покладається на розробників проектів.

Стаття 124. Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником готується аналіз регуляторного впливу. Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

Стаття 125. Кожен проект регуляторного акта разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється розробником проекту регуляторного акта у районній газеті «Вісник».

Про оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, з метою одержання зауважень і пропозицій розробником подається повідомлення в районній газеті «Вісник».

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об»єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акту, але не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Стаття 126. За рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії районної ради:

- оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради;

- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії районної ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії цієї ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії районної ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акту, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх обєднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

Стаття 127. Кожен проект регуляторного акту, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статтей 4 та 8 Закону.

Стаття 128. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту.
Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські обєднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей.

Термін підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня подання проекту регуляторного акту до відповідальної комісії.

Стаття 129. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 та 8 Закону.

Стаття 130. Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у районній раді (далі - профільна постійна комісія за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією).

Стаття 131. При представлені на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акту голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статтей 4 та 8 Закону.

Стаття 132. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акту розробленого органами та посадовими особами місцевого самоврядування без аналізу регуляторного впливу, відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акту на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу.

У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується.

Стаття 133. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу або експертний висновок щодо регуляторного впливу;
- проект регуляторного акту не був оприлюднений.

У разі виявлення будь-якої з цих обставин районна рада має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акту, прийнятого з порушеннями.

Стаття 134. Стосовно кожного регуляторного акту послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності у відповідності норм чинного законодавства.

Стаття 135. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів прийнятих районною радою, забезпечується районною державною адміністрацією.

Стаття 136. Відстеження результативності регуляторних актів здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004
№ 308, з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.

Стаття 137. Звіт про відстеження результативності регуляторних актів підписується керівником регуляторного органу та оприлюднюється у газеті районної ради «Вісник» не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.

Звіт про відстеження результативногсті регуляторного акту, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії районної ради.

Стаття 138. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту, прийнятого районною радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акту.

Стаття 139. Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики.
Відповідальна постійна комісія районної ради готує і попередньо розглядає питання щодо звіту гоолови ради про здійснення державної регуляторної політики.

Щорічний звіт голови районної ради публікується в районній газеті «Вісник».


Керуючий справами районної ради Л.М.Сусідко
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор