www.shirok-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА П'ятниця, 28 лютого 2020 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій

Положення про постійні комісії ради
Версія для друку Написати листа

Додаток
до рішення районної ради
від 26 листопада 2010 року
№8-2/VI

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні комісії Широківської районної ради VI скликання
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Постійні комісії Широківської районної ради VI скликання (далі постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відома, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.
2. Постійні комісії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами, що визначають їхню діяльність, Регламентом роботи районної ради, цим Положенням.
3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови районної ради.
Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
Заступник голови постійної комісії та секретар постійної комісії обираються на її організаційному засіданні за пропозицією голови постійної комісії.
4. Персональний склад постійних комісій формується за принципом пропорційної представленості в кожній комісії політичних партій, за списками яких обрані депутати районної ради, з урахуванням бажання депутатів працювати у відповідній комісії, їхньої фахової підготовки та професійного рівня.
5. Всі члени комісії мають рівні права.
6. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради і його заступник.
7. Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати або реорганізовувати раніше утворені, вносити зміни до складу комісій.
8. Депутат районної ради повинен входити до складу однієї із постійних комісій.
9.Жодна постійна комісія не має права виступати від імені районної ради.
10. Депутати у постійних комісіях працюють на громадських засадах.
11. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом районної ради та цим Положенням, що затверджується рішенням районної ради.
12. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею. 13. Голова комісії звітує про діяльність постійної комісії на пленарному засіданні ради.

2. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. З питань соціально-економічного розвитку району, бюджету і фінансів
2. З питань законності та правопорядку, діяльності рад, регламенту
3. З питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування населення
4. З питань агропромислового комплексу, землекористування та охорони довкілля
5. З питань охорони здоров’я та соціального захисту населення
6. З питань освіти, культури, сім’ї та молоді
3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. За дорученням районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально - економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету.
2. Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально - культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради.
3. Розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань.
4. Виступають на сесіях райради з доповідями і співдоповідями.
5. Розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.
6. За дорученням ради, голови, заступника голови районної ради вивчають діяльність підзвітних та підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки висновки та рекомендації на розгляд керівників цих підприємств та установ, а в необхідних випадках - до розгляду районної ради.
7. Здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради.

4. ПРАВА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1. У передбаченому законом порядку скликати сесію районної ради.
2. Мають право у питаннях, які належать до їх відома, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали і документи.
3. Вносити пропозиції щодо питань на розгляд районної ради.
4. Виступати на сесіях районної ради з доповідями та співдоповідями.
5. Отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали та документи з питань, які належать до відання постійних комісій, в порядку, визначеному законом.
6. Створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
7. Розглядати спільно з іншими постійними комісіями питання, які належать до відання кількох постійних комісій.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

1.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.
2.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
3.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань підписуються головою і секретарем комісії.
4.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
5. Питання, які належать до віддання кількох постійних комісій можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням голови або заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
6. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені депутати, які не входять до складу відповідної комісії, посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівники або спеціалісти установ, організацій, підприємств.
7. Керівництво районної ради забезпечує постійні комісії приміщеннями та оргтехнікою.
8. За кожною постійною комісією закріплюється спеціаліст виконавчого апарату районної ради, який допомагає у роботі постійної комісії.
9. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання на об’єктах, діяльність яких є предметом їх розгляду.
10.У випадку неможливості взяти участь у засіданні, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

6. Функціональні обов’язки керівників постійних комісій

6.1. Голова постійної комісії

1. Обирається радою на її пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради за пропозицією голови райради.
2. Скликає постійну комісію, головує на засіданні, підписує протокол, висновки та рекомендації комісії. Організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання, дає відповідні доручення членам комісії.
3. Організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.
4. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
5. Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою. Висновки і рекомендації при цьому підписують голови відповідних комісій.

6.2. Заступник голови постійної комісії

1. Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.
2. Надає допомогу голові в організації роботи комісії, а при відсутності голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови комісії.
3. Здійснює контроль за виконанням висновків і рекомендацій комісії.
4. Узагальнює матеріали для розгляду питань на засіданні комісії.

6.3. Секретар постійної комісії

1. Обирається із членів комісії на її першому організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії за пропозицією голови комісії.
2. При відсутності голови комісії і його заступника скликає та головує на засіданні комісії.
3. Складає і підписує протоколи засідань комісії, забезпечує ведення діловодства.
4. Виконує інші доручення комісії, її голови або заступника голови комісії.

7. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЇ

7.1. З питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів:

а) вивчає і розглядає питання, які вносяться на розгляд районної ради за напрямками діяльності постійної комісії, розробляє проекти відповідних рішень ради та готує по них висновки, у разі необхідності - доповіді та співдоповіді.
б) попередньо розглядає проекти програми соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових районних програм з інших питань та звіти про їх виконання;
в) попередньо розглядає проекти бюджету району, внесення змін до нього та звіти про його виконання;
г) бере участь у розгляді питань щодо розподілу переданих з державного, обласного бюджетів коштів у вигляді дотацій, субвенцій між місцевими бюджетами;
д) здійснює контроль за виконанням програми соціально-економічного та культурного розвитку району, інших районних цільових програм, виконанням районного бюджету;
е) здійснює контроль за виконанням покладених на комісію рішень районної ради, власних рішень, рекомендацій.

7.2. Повноваження постійної комісії з питань законності та правопорядку, діяльності рад, регламенту:

а) вивчає і розглядає питання, які вносяться на розгляд районної ради за напрямками діяльності постійної комісії, розробляє проекти відповідних рішень ради та готує по них висновки, у разі необхідності - доповіді та співдоповіді.
б) вивчає проекти рішень ради нормативно-правового характеру, узагальнює пропозиції постійних комісій і готує відповідні висновки та рекомендації;
в) попередньо розглядає на засіданні питання щодо дострокового припинення повноважень депутатів районної ради відповідно до чинного законодавства;
г) за дорученням голови ради готує висновки з питань охорони трудових та інших прав депутатів райради відповідно до законодавства про статус депутатів місцевих рад;
д) готує за дорученням ради або її голови рекомендації з питань, пов’язаних з депутатською діяльністю, заслуховуванням районною радою звітів постійних комісій, депутатів про виконання рішень та доручень ради;
е) бере участь у розроблені і здійснені заходів по забезпеченню законності, охорони правопорядку, конституційних прав та інтересів громадян на території району;
ж) бере участь у розгляді питань щодо реалізації державної регуляторної політики;
з) попередньо розглядає проекти цільових районних програм та здійснює контроль за їх виконанням;
и) здійснює контроль за виконанням покладених на комісію рішень районної ради, власних рішень, рекомендацій;
к) спільно з іншими постійними комісіями бере участь у попередньому розгляді проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

7.3. З питань комунальної власності, житлово - комунального господарства, побутового та торгівельного обслуговування населення:
а) вивчає і розглядає питання, які вносяться на розгляд районної ради за напрямками діяльності постійної комісії, розробляє проекти відповідних рішень ради та готує по них висновки, у разі необхідності - доповіді та співдоповіді.
б) бере участь у розгляді питань щодо управління об’єктами, що належать до спільної власності територіальних громад району;
в) за дорученням ради бере участь у попередньому розгляді питань про продаж, передачу в оренду або під заставу об’єктів, що належать до спільної власності територіальних громад району, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку;
г) попередньо розглядає питання про призначення на посаду і звільнення з посади керівників комунальних підприємств, установ, організацій;
д) бере участь у розгляді питань про стан житлово-комунального господарства; готовність об’єктів соціально-культурної сфери до осінньо-зимового періоду; стан енергозбереження на підприємствах, установах та організаціях району;
є) бере участь у розгляді питань про стан торгівельного та побутового обслуговування населення району, розвитку малого підприємництва в районі;
ж) попередньо розглядає проекти цільових районних програм та здійснює контроль за їх виконанням;
з) здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства у сфері питань, віднесених до відання комісії;
и) здійснює контроль за виконанням покладених на комісію рішень районної ради, власних рішень, рекомендацій;
к) спільно з іншими постійними комісіями бере участь у попередньому розгляді проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.
7.4. Повноваження постійної комісії з питань агропромислового комплексу, землекористування та охорони довкілля
а) вивчає і розглядає питання, які вносяться на розгляд районної ради за напрямками діяльності постійної комісії, розробляє проекти відповідних рішень ради та готує по них висновки, у разі необхідності - доповіді та співдоповіді.
б) бере участь у підготовці і внесенні на розгляд районної ради питань агропромислового комплексу, регулювання земельних відносин, охорони довкілля;
в) готує пропозиції на розгляд районної ради з питань організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
г) розглядає питання щодо встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;
д) здійснює контроль за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів;
е) попередньо розглядає проекти цільових районних програм та здійснює контроль за їх виконанням;
ж) здійснює контроль за виконанням покладених на комісію рішень районної ради, власних рішень, рекомендацій;
з) спільно з іншими постійними комісіями бере участь у попередньому розгляді проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

7.5 Повноваження постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення:

а) вивчає і розглядає питання, які вносяться на розгляд районної ради за напрямками діяльності постійної комісії, розробляє проекти відповідних рішень ради та готує по них висновки, у разі необхідності - доповіді та співдоповіді;
б) попередньо розглядає проекти цільових районних програм з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, заслуховує звіти про виконання програм;
в) розглядає питання про стан медичного обслуговування та надання соціальної допомоги населенню району;
г) здійснює контроль за виконанням рішень районної ради з питань, що належать до відання комісії, власних рішень, рекомендацій;
д) здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення;
е) розглядає питання по залученню додаткових коштів для реалізації соціальної політики і підвищення гарантій соціального захисту населення;
ж) розглядає питання щодо використання бюджетних та залучених коштів у сферу охорони здоров’я та соціального захисту населення;
з) спільно з відповідними установами та органами вивчає і розробляє рекомендації щодо поліпшення обслуговування ветеранів Великої Вітчизняної війни, інвалідів різних категорій, малозабезпечених громадян, розвитку мережі закладів соціального забезпечення;
и) спільно з іншими постійними комісіями бере участь у попередньому розгляді проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку району.

7.6. Повноваження постійної комісії з питань освіти, культури, сім’ї та молоді:

а) вивчає і розглядає питання, які вносяться на розгляд районної ради за напрямками діяльності постійної комісії, розробляє проекти відповідних рішень ради та готує по них висновки, у разі необхідності - доповіді та співдоповіді;
б) попередньо розглядає проекти цільових районних програм у сфері освіти, культури, сім’ї та молоді, заслуховує звіти про їх виконання;
в) здійснює контроль за виконанням рішень районної ради з питань, що відносяться до відання комісії, власних рішень, рекомендацій;
г) здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства у сфері освіти, культури, сім’ї та молоді;
д) вивчає та аналізує стан літнього оздоровлення дітей району;
е) вивчає та вносить пропозиції стосовно поліпшення роботи закладів освіти, культури, діяльності дошкільних та позашкільних освітніх закладів,
створення необхідних умов для розвитку молодіжної політики в районі;
ж) вивчає проблеми і розробляє рекомендації щодо створення умов для занять фізкультурою і спортом, роботи закладів фізкультури і спорту;
з) розглядає питання щодо використання бюджетних та залучених коштів у сферу освіти, культури;
и) спільно з іншими постійними комісіями бере участь у попередньому розгляді проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

Керуючий справами районної ради Л.М. Сусідко

Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор